Κέντρο ερευνων

Με λίγα λόγια

Μια πρωτοβουλία του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για την υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, βασισμένης σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την ιατρική, τη βιολογία, τη γενετική, τη φαρμακολογία και τη βιοϊατρική πληροφορική.

Γενικά

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από το την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα διεξάγει βασική έρευνα καθώς και κλινικές μελέτες κυρίως φάση ΙΙΙ και ΙV σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες.

Μονάδα Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας

Από το 2014 έως και σήμερα, εκπονεί πειραματικές μελέτες σε ζωικά πρότυπα και παρέχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε ιατρικό προσωπικό

Μονάδα Κλινικών Ερευνών

Από τις αρχές του 2023 με την εγκατάσταση της Μονάδας Κλινικών Ερευνών της ΕΜΒΙΕΕ (ΑΠΘ) είναι σε θέση να εκπονεί και κλινικές μελέτες Φάσης Ι και Βιοϊσοδυναμίας.

Παραγωγικότητα

Συνολικά κάθε χρόνο διεξάγονται περισσότερες από 70 νέες και τροποποιημένες κλινικές μελέτες, παρεμβατικές με χορήγηση ερευνητικού φαρμάκου ή μη παρεμβατικές χωρίς τη χορήγηση ερευνητικού φαρμάκου καθώς και 3 βασικές πειραματικές μελέτες.

Σκοπός & Όραμα

του ερευνητικού κέντρου

Προσβασιμότητα

Πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες ιατρικές θεραπείες και η βελτίωση της υγείας των ασθενών μέσω ηθικής και ποιοτικής έρευνας και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της ορθής κλινικής πρακτικής (ICH-Good Clinical Practice)

Ποιότητα και Συνεργασία

Η διασφάλιση της ποιότητας των κλινικών δοκιμών, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής και η συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς για την επιδίωξη αριστείας στην κλινική έρευνα στη χώρα.

Αριστεία

Η καθιέρωσή του ως ένα από τα κορυφαία κέντρα κλινικής έρευνας στην Ευρώπη και την Ελλάδα, που θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις ερευνητικές εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, προσφέροντας στους ασθενείς τη δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα.

el
Κύλιση στην κορυφή